Tuesday, October 20, 2015

Invitation to Community Debate

LungaLomphakathi

Inhlanganoyomphakathi Greater kwaMakhutha Community Foundation (GKCF)iyakumema ukuba uhlanganyele esithangamini sokuxosisana esizoba seholo lomphakathi eSiphumelele Community Hall.
Inhloso yalengxoxo ukuba umphakathi uzoveza izimvo zawo ngesihlava sokuhlukunyezwa kwabantu abadala endaweni yakwaMakhutha namaphethelo. Udaba oluvele ephephandabeni iSolezwe ngesonto eledlule mayelana nokuhlukunyezwa komuntu osemdala lwenze ukuthi thina njengenhlangano namalungu omphakathi sisukume sithi akesihlangane sibone ukuthi isiphi isixazululo esingaqhamukanaso kuloludaba.
Ukuphumelela kwakho kuyokwenza lengxoxo ibeyimpumelele.
PHANSI NOKUHLUKUNYEZWA KWABANTU ABADALA, ABESIFAZANE NEZINGANE!!!!!!!!! PHANSI
Usuku: 21. 10.2015 (Ulwesithathu)
Indawo: Siphumelele Community hall
Isikhathi: 9 ekuseni kuyaku 12 emini